Regulamin rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych i Przedszkola

 

Regulamin Rekrutacji

do Szkół Ponadgimnazjalnych  i Przedszkola  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Dzieci Europy w Bytowie

 

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.                     w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz.232                      ze zmianami).
  3. Statut Ośrodka.

 

I. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie prowadzona jest rekrutacja do niżej wymienionych szkół ponadgimnazjalnych i przedszkola:

1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, w której nauka trwa 3 lata do klas
w zawodach:

-kucharz,

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

2. Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w której nauka trwa 3 lata.

3. Przedszkola Specjalnego.

 

 II. Komisja Rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

Rekrutację do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przeprowadza Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor Ośrodka.   

1.W skład ww. komisji zawsze wchodzi pedagog, 2 nauczycieli. Przewodniczący komisji może  poszerzać skład komisji   i dodawać do niej nauczycieli, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

2. Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

a)      podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,                                     z  uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Regulaminie Rekrutacji,

b)     przyjmowanie dokumentów od kandydatów oraz ich analiza pod względem zgodności z wymaganiami,

c)      prowadzenie rejestru przyjętych dokumentów,

d)     sporządzenie listy kandydatów przyjętych do szkół,

e)      poinformowanie kandydatów o przyjęciu do danej szkoły,

f)       przygotowanie informacji dotyczącej rekrutacji – orzeczenie organizacyjne.

 

III. Warunki przyjęcia i kryteria naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona w formie składania dokumentów.

2. Wstępne zapisy do klasy pierwszej prowadzone są od 1 marca.

3. O przyjęcie do klasy I ZSZ nr 2  mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

a)     ukończyli gimnazjum,

b)     posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze stwierdzoną   

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c)     nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

4. Uczniem klasy I ZSZ nr 2  zostaje się po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.

5. Wymagane dokumenty kandydatów do klasy I ZSZ nr 2:

1)     podanie o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka),

2)     aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię       

      Psychologiczno- Pedagogiczną (oryginał),

    3)  świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

    4)  zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

    5)  książeczka SANEPIDU z wpisem wyników badań epidemiologicznych dla          

         kierunku kucharz,

     6) 2 zdjęcia legitymacyjne,

 

6. Wskazane jest również dostarczenie:

 -  skróconego odpisu aktu urodzenia,

      -  opinii wychowawcy klasy z gimnazjum,

      -  karty zdrowia z gimnazjum

 

7. Szkoła zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania uczniów z naganną oceną                         z zachowania oraz zaburzeniami w sferze funkcjonowania społecznego uniemożliwiającymi pracę w zespole klasowym i warsztatach szkolnych.

 

IV.  Warunki przyjęcia i kryteria naboru do Szkoły Przysposabiającej
do Pracy.

     1. Rekrutacja do szkół jest prowadzona w formie składania dokumentów.

     2. Wstępne zapisy do klasy pierwszej prowadzone są od 1 marca.

     3. O przyjęcie do klasy I SPdP mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

  1. ukończyli gimnazjum,
  2. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze stwierdzoną niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bądź niepełnosprawnością sprzężoną.

4. Wymagane dokumenty kandydatów do klasy I SPdP:

1)     podanie o przyjęcie do Szkoły (druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka),

2)     aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię      Psychologiczno- Pedagogiczną (oryginał),

3)     świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

4)     2 zdjęcia legitymacyjne,

 

5. Wskazane jest również dostarczenie:

 -  odpis skróconego aktu urodzenia,

      -  opinii wychowawcy klasy z gimnazjum,

      -  karty zdrowia z gimnazjum oraz ważnych  informacji dotyczących stanu zdrowia.

 

V. Warunki i kryteria naboru do przedszkola.

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się w sposób ciągły na wolne miejsca w przedszkolu.

2. W przypadku wielu kandydatów do przedszkola Dyrektor Ośrodka powołuje komisję rekrutacyjną, która bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Dokumenty wymagane do rekrutacji naboru:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe                w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i niepełnosprawność sprzężoną,

2) podanie do przedszkola podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego,

3) wniosek do Starostwa zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata lub skierowanie    do szkoły wydane przez organ prowadzący.

 

VI. Uwagi końcowe

  1. Każde podanie o przyjęcie jest rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.
  2. Ewentualna negatywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej wymaga każdorazowo pisemnego umotywowania.
  3. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do nauki w SOSW w Bytowie przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora SOSW w Bytowie.
  4. Wydana przez Dyrektora decyzja jest ostateczna i nie podlega dalszym roszczeniom.