SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE

1. Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Dzieci Europy

ul. Styp-Rekowskiego 5, 77-100 Bytów
tel./fax: 059 / 822 25 89

e-mail: sosw_bytow@poczta.onet.pl
strona internetowa:
www.bip.oswbytow.infocity.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

3. Nazwa zadania:
Nadbudowa dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie - etap II.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Nadbudowa dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie - etap II.

Zakres robót obejmuje:

 • termoizolację połaci dachu i sufitu nad poddaszem
 • obudowę wewnętrznych połaci dachu płytami gkf. na ruszcie metalowym
 • wykonanie schodów na poddasze.
 • wykonanie nowych ścianek działowych
 • roboty tynkarskie
 • roboty malarskie
 • montaż okien połaciowych
 • wykonanie ław kominiarskich

 

Szczegółowe wytyczne wykonywania robót zawarte są w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dla robot budowlanych w obiektach kubaturowych - roboty remontowe oraz przedmiarze robót.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy Prawo budowlane. Teren wokół budynku musi zostać zabezpieczony przez dostępem osób postronnych, a nad wejściem do budynku należy wykonać zadaszenie zabezpieczające łącznik.

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu oraz naprawy wszelkich ewentualnych uszkodzeń, powstałych w rezultacie robót. Wykonawca zlokalizuje i przygotuje zaplecze placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt.

 

Nomenklatura CPV:

Główny przedmiot :

Nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kod: 45.26.00.00-7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.oswbytow.infocity.pl oraz można ją otrzymać w siedzibie Zamawiającego, tj. sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bytowie lub drogą pocztową.

Cena SIWZ - 0,00 zł

 

6. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Krystyna Kożykowska - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie, tel. (59) 822 25 89, (0)697611420 w godzinach od 800 do 1500

7. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2007r.

8. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą się wykonaniem minimum 2 zadań - robót dekarskich o wartości min. 60.000zł brutto każde (jeżeli Wykonawca wykonywał łączone roboty budowlane i dekarskie, należy wyszczególnić wartość robót dekarskich) w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że projekty te zostały wykonane należycie;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

9. Sposób dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

10. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100 %

12. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bytowie, ul. Styp-Rekowskiego 5, do dnia 25.06. 2007r. do godz. 9:45

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06. 2007r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Bytów, ul. Styp-Rekowskiego 5 - gabinet dyrektora.

14. Termin związania ofertą: składający ofertę pozostaje związany nią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

Bytów, dnia 05.06.2007r.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
formularz_oferty.doc31,50 kBPOBIERZ (5,01 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia etap II.doc96,00 kBPOBIERZ (19,90 kB)
Oświadczenie.doc21,50 kBPOBIERZ (3,52 kB)
umowa-projekt.doc49,00 kBPOBIERZ (8,15 kB)
Wykaz_wykonanych_robot.doc33,50 kBPOBIERZ (4,98 kB)
Opis do projektu budowlanego-etap I i II.doc247,00 kBPOBIERZ (40,90 kB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.doc346,00 kBPOBIERZ (68,24 kB)
Modernizacja_budynku_SOSW_w_Bytowie_II_etap_nakl.rds18,47 kBPOBIERZ (4,49 kB)
RYS.2_Rzut_III_piętra_inwentaryzacja.dwg.zip110,43 kB 
RYS.3_Elewacja_południowo-wschodnia_inwentaryzacja.dwg.zip77,45 kB 
RYS.4_Elewacja_północno-zachodnia_inwentaryzacja.dwg.zip76,66 kB 
RYS.5_Elewacja_południowo-zachodnia_inwentaryzacja.dwg.zip73,54 kB 
RYS.6_Elewacja_północno-wschodnia__inwentaryzacja.dwg.zip73,35 kB 
RYS.7_Rzut_III_piętra_po_nadbudowie.dwg.zip117,18 kB 
RYS.8_Rzut_poddasza_po_nadbudowie.dwg.zip97,17 kB 
RYS.9_Rzut_połaci_dachu_po_nadbudowie.dwg.zip94,93 kB 
RYS.10_Przekrój_A-A.dwg.zip101,59 kB 
RYS.10a_Przekrój_B-B.dwg.zip104,27 kB 
RYS.11_Konstrukcja_dachu.dwg.zip141,15 kB 
RYS.12_Elementy_konstrukcyjne.dwg.zip106,47 kB 
RYS.13_Elewacja_południowo-wschodnia..dwg.zip82,52 kB 
RYS.14_Elewacja_północno-zachodnia.dwg.zip78,58 kB 
RYS.15_Elewacja_południowo-zachodnia.dwg.zip76,26 kB 
RYS.16_Elewacja_północno-wschodnia.dwg.zip75,56 kB 
Autor dokumentu: Krystyna Kożykowska
Udostępnił: Krystyna Kożykowska (2007-06-06, godz. 11:50)
Modyfikacja: Krystyna Kożykowska (2007-06-06, godz. 11:34)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 155718