SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020
 

OGŁOSZENIE

1. Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Dzieci Europy

ul. Styp-Rekowskiego 5, 77-100 Bytów
tel./fax: 059 / 822 25 89

e-mail: sosw_bytow@poczta.onet.pl
strona internetowa:
www.bip.oswbytow.infocity.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o wartość zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

3. Nazwa zadania:
Nadbudowa dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie - etap I.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Nadbudowa dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie - etap I.

Zakres robót:

 • demontaż starych rynien i rur spustowych
 • podwyższenie kominów z otynkowaniem i wykonaniem czap żelbetowych
 • wymurowanie warstwy wyrównawczej (1 warstwa z bloczków gazobetonowych gr 24 cm na zaprawie)
 • wykonanie wieńca żelbetowego 38x25 cm po obwodzie budynku
 • montaż więźby dachowej
 • wymurowanie lukarn dachowych
 • montaż okien lukarn
 • deskowanie połaci
 • obicie papą połaci dachu
 • nabicie kontrłat i łat
 • pokrycie blachą dachówkową połaci
 • nadmurowanie i obróbki kominów
 • wykonanie obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych.
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • izolacja termiczna stropu nad III piętrem styropian +keramzyt
 • wykonanie wylewki na stropie nad III piętrem

Szczegółowe wytyczne wykonywania robót zawarte są w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dla robot budowlanych w obiektach kubaturowych - roboty remontowe oraz przedmiarze robót.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy Prawo budowlane. Teren wokół budynku musi zostać zabezpieczony przez dostępem osób postronnych, a nad wejściem do budynku należy wykonać zadaszenie zabezpieczające łącznik.

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu oraz naprawy wszelkich ewentualnych uszkodzeń, powstałych w rezultacie robót. Wykonawca zlokalizuje i przygotuje zaplecze placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt.

 

Nomenklatura CPV:

Główny przedmiot :

Nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Kod: 45.26.00.00-7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.oswbytow.infocity.pl oraz można ją otrzymać w siedzibie Zamawiającego, tj. sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bytowie lub drogą pocztową.

Cena SIWZ - 0,00 zł

6. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Krystyna Kożykowska - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie, tel. (59) 822 25 89 w godzinach od 800 do 1500

7. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2007r.

8. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą się wykonaniem minimum 3 zadań - robót dekarskich o wartości min. 160.000zł brutto każde (jeżeli Wykonawca wykonywał łączone roboty budowlane i dekarskie, należy wyszczególnić wartość robót dekarskich) w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że projekty te zostały wykonane należycie;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).

9. Sposób dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

10. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100 %

12. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bytowie, ul. Styp-Rekowskiego 5, do dnia 27.11. 2006r. do godz. 9:45

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11. 2006r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Bytów, ul. Styp-Rekowskiego 5 - gabinet dyrektora.

14. Termin związania ofertą: składający ofertę pozostaje związany nią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów .

 

Bytów, dnia 13.11.2006r.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
RYS.2 Rzut III piętra inwentaryzacja.dwg300,07 kBPOBIERZ (110,43 kB)
RYS.3 Elewacja południowo-wschodnia inwentaryzacja.dwg219,92 kBPOBIERZ (77,45 kB)
RYS.4 Elewacja północno-zachodnia inwentaryzacja.dwg216,51 kBPOBIERZ (76,66 kB)
RYS.5 Elewacja południowo-zachodnia inwentaryzacja.dwg207,25 kBPOBIERZ (73,54 kB)
RYS.6 Elewacja północno-wschodnia inwentaryzacja.dwg207,01 kBPOBIERZ (73,35 kB)
RYS.7 Rzut III piętra po nadbudowie.dwg318,50 kBPOBIERZ (117,18 kB)
RYS.8 Rzut poddasza po nadbudowie.dwg256,74 kBPOBIERZ (97,17 kB)
RYS.9 Rzut połaci dachu po nadbudowie.dwg250,39 kBPOBIERZ (94,93 kB)
RYS.10 Przekrój A-A.dwg258,58 kBPOBIERZ (101,59 kB)
RYS.10a Przekrój B-B.dwg265,60 kBPOBIERZ (104,27 kB)
RYS.11 Konstrukcja dachu.dwg390,69 kBPOBIERZ (141,15 kB)
RYS.12 Elementy konstrukcyjne.dwg267,74 kBPOBIERZ (106,47 kB)
RYS.13 Elewacja południowo-wschodnia..dwg231,36 kBPOBIERZ (82,52 kB)
RYS.14 Elewacja północno-zachodnia.dwg218,60 kBPOBIERZ (78,58 kB)
RYS.15 Elewacja południowo-zachodnia.dwg211,55 kBPOBIERZ (76,26 kB)
RYS.16 Elewacja północno-wschodnia.dwg210,87 kBPOBIERZ (75,56 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc97,50 kBPOBIERZ (20,20 kB)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.doc346,00 kBPOBIERZ (68,24 kB)
Opis do projektu budowlanego-etap I.doc248,00 kBPOBIERZ (40,50 kB)
Modernizacja SOSW w Bytowie NAKL344.ath29,50 kBPOBIERZ (6,83 kB)
formularz_oferty.doc27,00 kBPOBIERZ (4,90 kB)
Oświadczenie.doc21,50 kBPOBIERZ (3,52 kB)
umowa-projekt.doc46,50 kBPOBIERZ (8,60 kB)
Wykaz_wykonanych_robot.doc33,50 kBPOBIERZ (4,96 kB)
przedmiar robót.ath29,50 kBPOBIERZ (6,80 kB)
Autor dokumentu: Krystyna Kożykowska
Udostępnił: Krystyna Kożykowska (2006-11-13, godz. 15:15)
Modyfikacja: Krystyna Kożykowska (2006-11-20, godz. 14:01)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 155741