SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

 

REGULAMIN

GRUP WYCHOWAWCZYCH

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

IM. DZIECI EUROPY W BYTOWIE

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów                               i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 631).

 

  

 

 1. I.                   Główne cele i zadania grup wychowawczych

 

 

 1. Celem grup wychowawczych  jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Grupy wychowawcze zapewniają wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
 4. Do zadań grup wychowawczych należy w szczególności:

1)     zapewnienie wychowankom zakwaterowania oraz pełnego wyżywienia wg stawki ustalonej przez Dyrektora Ośrodka,

2)     zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,

3)     zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

4)     stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,

5)     upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,

6)     wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo - gospodarczych,

7)     rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej.

 

II.  Organizacja grup wychowawczych

 

 1. Ośrodek (Internat) jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie, przeznaczoną głównie dla uczniów szkoły mieszkających poza Bytowem.
 2. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze.
 3. Grupy Wychowawcze są placówką dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz upośledzeniami sprzężonymi.
 4. Grupy Wychowawcze prowadzą działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
 5. Za zgodą organu prowadzącego, Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych.
 6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania i planu finansowego Ośrodka.
 7. Za realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych i animację życia wychowanków w Grupie Wychowawczej odpowiada zespół wychowawców grup wychowawczych, Wicedyrektor do spraw wychowawczych oraz Dyrektor Ośrodka.
 8. Podstawową formą pracy w Grupach Wychowawczych są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
 9. Organizację pracy Grupy Wychowawczej określa Ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych, zadań szkolnych oraz oczekiwań rodziców.

10. Pracę z wychowankami, wychowawcy Grup Wychowawczych planują cyklicznie, opracowując semestralne plany pracy i tygodniowe założenia wychowawcze.

11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Grupie Wychowawczej określają odrębne przepisy.

12. Grupy wychowawcze zapewniają opiekę całodobową.

13. Liczba wychowanków w Grupach Wychowawczych odpowiada liczbie uczniów w oddziale                       i powinna wynosić do 16 wychowanków.

14. Wychowankowie mogą być reprezentowani przez Samorząd Wychowanków i czynnie uczestniczyć w życiu Grup Wychowawczych. Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu Wychowanków określa odrębny regulamin.

 

III.  Zakwaterowanie

 

 1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do Grupy Wychowawczej dostarcza do sekretariatu Ośrodka odpis aktu urodzenia oraz wypełnia druk podania (dostępny w sekretariacie).
 2. Podanie o przyjęcie do Grupy Wychowawczej składa się na cały okres edukacji w Ośrodku.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydata do Grupy Wychowawczej, w oparciu o informacje uzyskane w procesie rekrutacyjnym, podejmuje Zespół w składzie:

a)     Wicedyrektor do spraw wychowawczych,

b)     Pedagog,

c)     Wychowawca Grupy Wychowawczej.

 1. Decyzję w sprawie umieszczenia wychowanka w poszczególnych grupach podejmuje zespół wychowawczy i Wicedyrektor do spraw wychowawczych.
 2. Przyjęcie nowego wychowanka w pierwszym dniu pobytu, bezpośrednio w przydzielonej grupie, dokonuje wychowawca. Przeprowadza:

1)     powitanie ucznia, rodzica,

2)     zapoznanie z pomieszczeniami w grupie, placówce,

3)     krótką rozmowę z rodzicami na temat zdrowia, zwyczajów dziecka, zleconych przez lekarza lekach,

4)     ustalenia:

a)   sposobu odbioru i dowozu młodszych, mniej sprawnych wychowanków (godziny),

b)  godziny wyjazdu i powrotu starszych uczniów,

c)   pisemne zgłaszanie nieobecności,

d)  pisemnej zgody zwalniania dziecka do miasta w godzinach ustalonych w Regulaminie,

e)   dotyczące decyzji rodzica w sprawie udziału dziecka w dodatkowych imprezach, zajęciach proponowanych przez Grupy Wychowawcze

5)     zapoznanie z Statutem Ośrodka, regulaminami.

 1. Rodzice, opiekunowie zobowiązani są do pełnego wyposażenia podopiecznego na czterodniowy pobyt w grupie wychowawczej i zajęcia w szkole.
 2. Posiadanie własnego komputera w pokoju możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka.
 3. Za wszelkie cenne rzeczy osobiste przywiezione z domu (w tym telefony) pełną odpowiedzialność ponosi wychowanek.

 

IV.  Wyżywienie i opłaty

 

 1. Wyżywienie w stołówce jest płatne.
 2. W przypadku szczególnej, trudnej sytuacji materialnej rodziny, wychowanka i przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka na podstawie Uchwały Rady Powiatu może zwolnić rodziców wychowanka z całości lub części opłaty za posiłki w stołówce.
 3. Rodzice lub opiekunowie mogą dokonać wpłat za posiłki w kasie w księgowości Ośrodka lub na konto Ośrodka, podane w Decyzji o odpłatności za wyżywienie.
 4. Terminem dokonywania wpłat jest 10 dzień miesiąca poprzedzającego okres korzystania                z wyżywienia.
 5. Opłaty za posiłki rozlicza księgowa na podstawie „Wykazów (...)” otrzymanych od wychowawców grup.
 6. Za prawidłowe dokumentowanie korzystania wychowanka z posiłków w stołówce odpowiadają wychowawcy poszczególnych grup. Dokumentami są wykazy korzystania ze stołówki (pokój wychowawców) oraz wykazy obecności.
 7.  Na wychowawcach spoczywa  obowiązek zgłaszania Intendentowi nieobecności wychowanka na posiłkach, w sytuacji, kiedy zachorował i wyjechał do domu w innym terminie niż planowy dzień wyjazdu (piątek).

 

V. Organizacja zadań

 

 1. W czasie zajęć szkolnych wychowankowie mają obowiązek przebywania na terenie szkoły.
 2. Mieszkańcy Grup Wychowawczych mają prawo posiadać odpowiednie warunki do nauki i rozwoju intelektualnego. W związku z tym mają zagwarantowany czas i miejsce na naukę własną (pokój lub inne wyznaczone miejsce).
 3. W czasie nauki własnej wychowankowie mają obowiązek przebywania w grupie. Opuszczanie budynku w tym czasie dozwolone jest jedynie z ważnych przyczyn i możliwe po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Rodzica lub wychowawcy.
 4. Wychowankowie mogą pogłębiać swoją wiedzę przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z różnych przedmiotów i w różnej formie lecz zawsze w porozumieniu z wychowawcą.
 5. Wychowankowie w czasie wolnym od nauki własnej mogą korzystać z magnetofonu, radia, telewizji, sali zabaw, kuchenki, boiska szkolnego, siłowni, internetu w pokoju nauczycielskim, w grupie zorganizowanej lub indywidualnie zgodnie z ustalonymi regulaminami, procedurami. Ponadto w porozumieniu z wychowawcą.
 6. Wizyty rodziców i rodzeństwa możliwe są we wszystkie dni tygodnia (do godz. 22.00). Natomiast podejmowanie innych gości możliwe jest wyłącznie w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych w miejscu wskazanym przez wychowawcę do godz. 20.00.
 7. Wychowankowie odwiedzający koleżanki, kolegów w innych grupach muszą zwolnić się u swojego wychowawcy i ustalić czas wizyty, a w grupie podejmującej „gościa”, po wejściu należy zgłosić swoją obecność i przebywać w miejscu wskazanym przez wychowawcę.
 8. Po godzinie 22.00 na terenie grup wychowawczych mają prawo przebywać jedynie upoważnione do tego osoby.

 

VI.  Bezpieczeństwo, porządek i higiena

 

 1. Mieszkańcy grup wychowawczych mają prawo do odpowiednich warunków mieszkalnych i socjalnych.
 2. O sposobie rozmieszczenia wychowanków w pokojach decydują wychowawcy odpowiadający za pracę danej grupy.
 3. Mieszkańcy dbają o swoje pokoje i łazienki – sprzątają je samodzielnie w miarę fizycznych możliwości, ściśle według ustalonych dyżurów wspólnie z wychowawcą.
 4. Aby zachować porządek wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania planu dnia, poleceń opiekuna grupy i pozostałych pracowników do kulturalnego zachowania się przy stole oraz uprzejmego sposobu bycia w każdym miejscu.
 5. Wychowankowie zobowiązani są do szanowania cudzej własności (m.in. pokoi, miejsc rekreacji, wyposażenia i sprzętu z którego korzystają).
 6. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania punktualności – dotyczy to zwłaszcza zajęć szkolnych, praktyk zawodowych, powrotów z domu, z zajęć dodatkowych, posiłków.
 7. W mieszkaniach wychowanków obowiązuje obuwie zmienne (kapcie).
 8. W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek, czajników elektrycznych.
 9. Przygotowując gorące napoje wychowankowie korzystają w świetlicy z odpowiednich urządzeń z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ostrożności a z żelazka, pralki i suszarki korzystają w miejscach do tego wyznaczonych, w obecności wychowawcy.

10. Za mienie celowo zniszczone przez wychowanka odpowiadają materialnie jego rodzice, opiekunowie. Każdy przypadek zniszczenia lub uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić wychowawcy i Dyrektorowi Ośrodka. Termin i sposób naprawienia szkody określa Dyrektor Ośrodka.

11. Grupy wychowawcze sprawują opiekę od niedzieli od godziny 15.00 do godziny 17.00 w piątek.

12. W porze nocnej pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00 organizuje się opiekę w liczbie 2 osób, w tym 1 nauczyciel i 1 opiekunka nocna. .

13. Od godziny 22.00 do godz. 6.00 obowiązuje cisza nocna, podczas której wychowankowie są zobowiązani do przebywania w swoich pokojach i zachowania ciszy.

14. Wychowankowie mają również zapewnioną opiekę wychowawców w drodze do szkoły i podczas powrotu po zajęciach szkolnych do grup wychowawczych.

15. Jeden dzień w tygodniu jest dniem generalnych porządków w pomieszczeniach grup wychowawczych i wokół budynku Ośrodka.

16. Do samodzielnych dojazdów do grupy wychowawczej i domu w dni wolne od nauki szkolnej upoważnia wychowanka pisemna zgoda rodzica.

17. Wyjście z grupy, poza Ośrodek bez zgody wychowawcy i rodzica jest traktowane jak ucieczka z grupy wychowawczej. Czyn ten podlega regulaminowej ocenie.

18. Uczniowie Ośrodka niebędący mieszkańcami grup wychowawczych, mogą w wyjątkowych sytuacjach skorzystać z noclegu po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka.

19. Wychowanek i wychowawca ma prawo korzystać z telefonu komórkowego. Na czas ciszy nocnej telefony uczniów są przechowywane w świetlicy grupy ( od 21.30 do 6.30).

20. W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka lub niezgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po nieusprawiedliwionej nieobecności Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor do spraw wychowawczych:

1)     przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

2)     powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców (opiekuna prawnego) wychowanka, policję oraz stosownie do okoliczności, sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia.

 

VII. Opieka medyczna

 

 1. Mieszkańcy grup wychowawczych mają zapewnioną w sposób szczególny:

1)     opiekę pielęgniarską, której mogą korzystać w każdej sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, pobierania leków itp. w godzinach pracy pielęgniarki w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2)     opiekę psychologiczną, która organizowana jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Doraźnie w sytuacjach nagłych organizowana jest potrzebującym wychowankom pomoc stomatologiczna w gabinetach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Działania takie podejmują wychowawcy, nauczyciele lub pielęgniarka.
 2. Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą prowadzone jest zgodnie z opracowaną procedurą.

 

VIII. Prawa i obowiązki wychowanka

 

     1.  Wychowankowie grup mają wszystkie prawa Konwencji Praw Dziecka ujęte w:

1)          Statucie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie,

2)          w regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Ośrodka

 1.  Wychowanek ma prawo do:

1)       zakwaterowania i pełnego, odpłatnego wyżywienia,

2)       korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych placówki służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,

3)       wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w grupach oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych i technicznych w środowisku

4)       korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania

5)       przyjmowania osób odwiedzających na terenie placówki - za wiedzą wychowawcy i Dyrektora przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych

 1. Obowiązkiem wychowanka jest:

1)     wykorzystywać efektywnie czas przeznaczony na naukę, własny rozwój oraz wypoczynek,

2)     bezwzględnie przestrzegać zakazu picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie Ośrodka, palenia papierosów oraz używania innych używek,

3)     przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia i regulaminu Ośrodka,

4)     utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internackich i otoczenia zewnętrznego,

5)     dbać o sprzęt i urządzenia grupowe, a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną,

6)     uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz placówki i środowiska,

7)     pełnić rzetelnie dyżury porządkowe,

8)     dokonywać drobnych napraw sprzętu i poprawiać wystrój pokojów mieszkalnych,

9)     podporządkować się poleceniom wychowawców, Dyrektora,

10)każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia,

11)odnosić się z szacunkiem do pracowników i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów,

12)przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu,

13)oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę,

14)w razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu.

 

IX.  Zasady bezpiecznego pobytu na terenie ośrodka

 

 1. Zabrania się:

1)     posiadania jakichkolwiek leków w pokojach,

2)     wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie,

3)     posiadania, spożywania, wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków i in. środków odurzających oraz przebywanie w stanie wskazującym na ich spożycie,

4)     palenia papierosów,

5)     stosowania jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej lub psychicznej,

6)     przywłaszczania cudzego mienia,

7)     manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych,

8)     samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju,

9)     samowolnego wynoszenia naczyń kuchennych ze stołówki,

10)samowolnego mocowania dekoracji na ścianach, drzwiach itp.

11)umyślnego niszczenia mienia Ośrodka,

12)wchodzenia do grupy w czasie kiedy są zajęcia szkolne,

13)opuszczania terenu grup wychowawczych bez wiedzy i zgody wychowawcy,

14)przyjmowania gości bez wiedzy i zgody wychowawcy oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych,

15)używania wulgarnego słownictwa,

16)przetrzymywanie zwierząt na terenie Ośrodka.

 1. Przed wyjściem z pomieszczeń grupy należy sprawdzić:

1)     czy wszystkie urządzenia elektryczne, wodociągowe, cieplne zostały wyłączone,

2)     czy zamknięte są okna.

 

X.  Nagrody i kary

 

 1. Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące formy nagród:

1)     pochwała wychowawcy grupy,

2)     wyróżnienie przez Dyrektora wobec młodzieży,

3)     pochwała Wicedyrektora do spraw wychowawczych wobec młodzieży,

4)     wyróżnienie w formie pisemnej w postaci dyplomu lub listu pochwalnego,

5)     nagroda rzeczowa (dyplom, pokrycie kosztów wycieczki, biletów do kina itp.),

6)     list pochwalny dla rodziców.

 1. Zaniedbania i wykroczenia o nikłym wymiarze rozwiązuje wychowawca grupy.                           
 2. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych w Statucie oraz w Regulaminie Grup Wychowawczych i nagminnie łamią zasady współżycia społecznego mogą być ukarani poprzez:

1)     upomnienie wychowawcy grupy,

2)     wykonanie dodatkowej pracy na rzecz Ośrodka,

3)     zakaz udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Ośrodek,

4)     naganę wychowawcy grupy z powiadomieniem Rodziców,

5)     upomnienie lub naganę udzieloną przez Dyrektora Ośrodka, Wicedyrektora do spraw wychowawczych przed społecznością wychowanków lub Ośrodka,

6)     przeniesienie do innej grupy,

7)     naganę Dyrektora Ośrodka z wpisem do akt,

8)     skreślenie z listy wychowanków.

 1. Tryb odwołania od kary:

1)     wychowanek lub jego opiekunowie mają prawo odwołać się od wyznaczonej kary,

2)     w przypadku kary wyznaczonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie                                  do Wicedyrektora ds. wychowawczych,

3)     w przypadku kary wyznaczonej przez Wicedyrektora ds. wychowawczych przysługuje odwołanie do Dyrektora Ośrodka,

4)     odwołanie powinno mieć formę pisemną i winno być skierowane do Dyrektora Ośrodka                       w terminie 14 dni od dnia poinformowania ucznia o karze,

5)     rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, 

6)     ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Ośrodka po konsultacji z wychowawcą grupy, pedagogiem szkolnym, zespołem wychowawczym placówki,

7)     wniesienie odwołania zawiesza wykonanie kary do czasu wydania ostatecznej decyzji.

 1. Skreślenie wychowanka z listy następuje w przypadku:

1)     osiągnięcia przez wychowanka wieku określonego w statucie Ośrodka z zastrzeżeniem,                  że jeżeli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed zakończeniem roku szkolnego, pobyt                    w Ośrodku przedłuża się do końca roku szkolnego, a ponadto w przypadku wychowanka nie objętego opieką całkowitą,

2)     poważnego naruszenia dyscypliny,

3)     braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów,

4)     rezygnacji wychowanka lub rodziców (opiekuna prawnego) z dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku.

 1. Procedura skreślenia wychowanka z listy wychowanków Ośrodka:

1)     wychowanek może być skreślony z listy wychowanków Ośrodka za rażące naruszenie norm współżycia w Ośrodku, po wyczerpaniu wszelkich regulaminowych kar,

2)     o możliwości usunięcia wychowanka z Ośrodka zostają powiadomieni rodzice lub opiekunowie dziecka,

3)     zespół wychowawców Ośrodka rozpatruje sprawę usunięcia wychowanka; na posiedzeniu możliwa jest obecność rodziców lub opiekunów dziecka, psychologa, pedagoga, wychowawcy klasy, Dyrektora Ośrodka,

4)     po głosowaniu, zespół wychowawców Ośrodka występuje z wnioskiem do Dyrektora Ośrodka o podjęcie decyzji o skreśleniu wychowanka.

 

XI.   Postanowienia końcowe

 

 1. Nowelizacja Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Nowelizacja Regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.
 3. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Dyrektor Ośrodka opracowuje i przekłada Radzie Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bytowie tekst jednolity.
 4. Regulamin Grup Wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: SOSW
Udostępnił: Krystyna Kożykowska (2014-11-05, godz. 13:37)
Modyfikacja: Krystyna Kożykowska (2014-11-05, godz. 12:33)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 155782