SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego należącego do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie

 

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Dzieci Europy w Bytowie,

ul. Styp – Rekowskiego 5, 77-100 Bytów

Tel./fax. 59 822 25 89

e-mail: sosw_bytow@poczta.onet.pl

www.bip.oswbytow.infocity.pl

 

2.  Przedmiot przetargu:

Marka, typ, model

Samochód osobowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5

Rok produkcji, pochodzenie

2005, nabyty w Polsce, w salonie

Data pierwszej rejestracji

01.12.2005 r.

Nr rejestracyjny

GBY 70JC

Nr identyfikacyjny

WV2ZZZ7HZ6X017046

Kolor nadwozia

beżowy, metalik

Pojemność skokowa i Moc silnika

1896 cm3, 77KW

Rodzaj nadwozia, ilość miejsc

zamknięte, 9 miejsc

Rodzaj skrzyni biegów

manualna, 5 biegowa

Stan licznika

274.000 km

Dopuszczalna masa całkowita

2800 kg

Data ważności badań technicznych

31.08.2017r.

Data ważności ubezp. OC i AC

02.12.2017r.

 

Pojazd garażowany, dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (najazdy, szyny do mocowania wózka)

 

3.   Tryb przetargu: pisemny przetarg ofertowy.

 

Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi

zawierać następujące dane oferenta:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) miejsce zamieszkania (siedziba),

3) numer telefonu,

4) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi i nieprowadzących

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

5) datę sporządzenia oferty,

6) oferowaną cenę,

7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami

przetargu.

8) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

4.   Cena wywoławcza samochodu: 29.999 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100 groszy).

 

5.   Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

1. Wadium w wysokości 3% ceny wywoławczej tj. w kwocie 900,00 słownie: dziewięćset złotych 00/100 należy wpłacić do dnia 04.08.2017r.

                                                   

                                                     Dane do przelewu: 

POWIAT BYTOWSKI

ul.Ks. Dr. B. Domańskiego 2

77-100 Bytów

03 1020 4708 0000 7202 0004 4453

tytułem: „wadium dla SOSW w Bytowie-przetarg na samochód o nr rej. GBY 70JC”

               

2. Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia wadium.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

5.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy

 

6.  Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:

 

Ofertę na formularzu ofertowym (Zał. Nr 1) należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej

wg wzoru:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Dzieci Europy w Bytowie, ul. Styp-Rekowskiego 5, 77-100 Bytów

z adnotacją: „Oferta na zakup samochodu VW TRANSPORTER”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w sekretariacie Sprzedającego w

Bytowie, ul. Styp-Rekowskiego 5.

Formularz ofertowy, oświadczenie oraz wzór umowy kupna-sprzedaży (Zał. Nr 3) można pobrać ze strony:

www.bip.oswbytow.infocity.pl  lub uzyskać w siedzibie sprzedającego (adres jak wyżej).

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 07.08.2017 r. do godz. 10:00.

 

7.   Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 

została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 8.  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 07.08.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Sprzedającego.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

9.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 

Pojazd będzie udostępniany osobom zainteresowanym w siedzibie sprzedającego tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Dzieci Europy w Bytowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, Tel. 59 822 25 89.

 

10.   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż

samochodu bez podania przyczyny.

 

11.   Inne informacje:

 

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania

określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd

będący przedmiotem przetargu.

2) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa

zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

3) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.docx11,33 kB
oświadczenie.docx10,82 kB
umowa.docx12,34 kB
Photos.zip8 416,21 kB
Autor dokumentu: Katarzyna Okroy
Udostępnił: Katarzyna Okroy (2017-07-11, godz. 10:09)
Modyfikacja: Katarzyna Okroy (2017-07-11, godz. 10:08)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 155749